ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์...TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ

Attribute:

SKU : BT05

5 วัน 4 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • เมืองจางฮวา
 • วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ) 
 • ถนนโบราณลู่ก่าง 
 • พิพิธภัณฑ์กระจก 
 • ไถจง  
 • หนานโถว
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า)
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่ 
 • ชิมชาอู่หลง 
 • เจียอี้
 • WENHUA NIGHT MARKET

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองจางฮวา ● วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ) ● ถนนโบราณลู่ก่าง ● พิพิธภัณฑ์กระจก ● ไถจง

ตึกไทเป

 

วันที่สอง หนานโถว ● ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(นั่งกระเช้า) ● วัดพระถังซัมจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เจียอี้   WENHUA NIGHT MARKET

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สาม อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ไถจง ● ร้านพายสับปะรด ● ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต     

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ● COSMETIC ●ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ● เถาหยวน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา (นั่งกระเช้า)

 

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

 

โดยสายการบิน

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา