ทัวร์ในประเทศ : แอ่วเหนือ จ้าววว . . . เชียงราย เชียงใหม่ (4วัน2คืน)

Attribute:

SKU : VT001

4วัน2คืน เดินทางโดยรสบัสปรับอากาศ VIP ระดับไฮคลาส

Share

เที่ยวไทยไปด้วยกันเชียงรายเชียงใหม่ วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น พระตำหนักดอยตุง พระธาตุดอยสุเทพ  ครูบาศรีวิชัย  พระธาตุดอยคำ ขอพร“หลวงพ่อทันใจ”  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP ระดับไฮคลาส  สัมผัสความสะดวกสบายกับรถบัสสมรรถนะสูง ใหม่ล่าสุดจากยุโรป หรูหรามีระดับ  ตัวรถถูกออกแบบพิเศษแข็งแรงมีระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานยุโรป  เบาะนั่งเป็นเก้าอี้นวดรองรับสรีระร่างกายได้ดี  มีที่ชาร์ท USB ทุกที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก จุดนัดพบ ณ  BIG  C ลาดพร้าว
วันที่สอง จังหวัดเชียงราย – วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง – เมืองเชียงราย – เชียงรายไนท์บาซ่าร์
วันที่สาม เชียงราย – เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ถนนนิมมานเหมินทร์  
วันที่สี่ เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ  BIG  C ลาดพร้าว 

************************************************************************************


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรแกรม แอ่วเหนือ จ้าววว . . . เชียงราย เชียงใหม่ 4วัน2คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ                           
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                             
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

 

 

 

 

 


 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy