ทัวร์ยุโรป : สวิตเซอร์แลนด์ รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส

รหัสสินค้า : GOE32

10 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม- กรกฎาคม 62 โดยสายการบินไทย

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป 10 วัน 7 คืน   ทัวร์ยุโรป : สวิตเซอร์แลนด์ รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เที่ยวครบ รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น  ยอดเขาจุงเฟรา  ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินไทย  โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ 

  • ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
  • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา 
  • ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ 
  • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
  • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส  รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ เพื่อเดินทางออกสู่ สวิตเซอร์แลนด์

วันที่สอง  ออกเดินทางสู่ สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เดินทางถึงสนามบินซูริค  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน  ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นำท่านเดินทางสู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ ตั้งอยู่ในหุบเขาแองกาดีน เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

วันที่สาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นรถไฟสายโรแมนติก นำท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส  รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร 

 

วันที่สี่ นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ  เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง นำท่านเดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง ที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอร์แมท เชิญท่านอิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

วันที่ห้า นำท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์แมท สู่เมืองแทซ เพื่อนำท่านเดินทางโดยรถโคชสู่เมืองเวเว่ย์ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองมองเทรอซ์  เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบ  นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี

วันที่หก ท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์  ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์  อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 

วันที่เจ็ด ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค  สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ 

วันที่เเปด จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองซุก  เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง นำท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง นำท่านล่องเรือทะเลสาบซุก ที่ได้ขึ้นชื่อเป็นทะเลสาบที่ชมพระอาทิตย์พยค่ำที่สวยงามที่สุแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองเมืองซูริค  เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17

วันที่เก้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

วันที่สิบ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
ราคาท่านละ
วันที่   22 ก.พ.-3 มี.ค. 6279,900.-
วันที่   15-24 มี.ค. 6279,900.-
วันที่   2-11 เม.ย. 6288,900.-
วันที่   6-15, 13-22  เม.ย. 6292,900.-

วันที่   18-27 เม.ย., 25 เม.ย.-4 พ.ค.

         30 เม.ย.-9 พ.ค. 62

82,900.-
วันที่   13-22 พ.ค. 6279,900.-
วันที่   24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62


เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ทัวร์อเมริกา : ลอสเเอนเจลิส ลาสเวกัส บาร์สโตว์ เฟรสไน  10 วัน 7 คืน   แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

PKE06

12 วัน 10 คืน กำหนดการเดินทางวันที่ 3-14 ก.ค. 2562 โดยสายการบินฟินน์แอร์

 
฿ 132,900 ฿ 132,900
New

GOE15

8 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2562 โดยสายการบินไทย

 
฿ 52,900 ฿ 52,900
New

DEU11

12 วัน 9 คืน กำหนดการเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม 62 โดยสายการบินไทย

 
฿ 166,000 ฿ 166,000
New

CME01

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 62 โดยสายการบินไทย

 
฿ 59,900 ฿ 59,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า