ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BT06

4 วัน 3 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 โดยสายการบิน การบินไทย

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

 • ไถจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง  
 • เจียอี้
 • อาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
 • ชิมชาอู่หลง
 • ไถจง
 • MIYAHARA ICE CREAM
 • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซำจั๋ง
 • ไทเป
 • ร้านขนมพายสับปะรด
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมินติง
 • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  
 • ศูนย์เครื่องสำอาง
 • ตึกไทเป 101

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สุวรรณภูมิ  • เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง  • เจียอี้           
 

หมู่บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • ไถจง •  MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สาม หนานโถว • วัดเหวินหวู่ •  ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง •  ไทเป • ร้านขนมพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง     

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 •  ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • กรุงเทพฯ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

 

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา