เที่ยวด้วยกัน อยุธยา 1 วันทัวร์ออกเดินทางทุกวัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TL01

วัดพุทไธศวรรย์ หมู่บ้านโปรตุเกตุ โบสถ์ยอแซฟ วัดโคกพระยา ประตูกาลเวลา ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์อยุธยา สิปปะคาเฟ่ต์

หมวดหมู่ : ONE DAY TRIP

Share

คำเตือน: โปรแกรมนี้ไม่เน้นไหว้พระ เน้นที่เที่ยวแปลกใหม่ เข้าถึง รู้จริง เน้นฮา แต่แฝงด้วยวิชาการ สนุกสานกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่

0๘.00 น.       พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ย่านบางใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เที่ยวชม

            วัดพุทไธศวรรย์   ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะพระประธานในพระอุโบสถส์ “หลวงพ่อดำ” เชื่อกันว่า ใครมาขอเรื่องเกี่ยวกับ การรับราชการ ทหาร ตำรวจ ท่านว่าขลังนัก

           หมู่บ้านโปรตุเกส ชุมชนชาวต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับหมู่บ้านญี่ปุ่น ก่อกำเนิดท้าวทองกลีบม้า

          โบถส์ยอแซฟ     สถานที่ถ่ายทำฉากงานแต่งของฟอลคอล ในละครบุพเพสันนิวาส

          วัดโคกพระยา     (วัดร้าง)สถานที่สำเร็จโทษในสมัยกรุงศรีอยุธยา

          ประตูกาลเวลา    รุขมรดกแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยา

          ศูนย์ข้อมูลการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์  เรียนรู้เรื่องราวและวิธีการในการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์แห่งนี้อย่างยั่งยืน

          สิปปะ             คาเฟ่ต์สุดชิค สุดคลาสสิคแห่งอยุธยา

๑๘.00 น.       เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

************************************************************************************

 

 

ค่าบริการท่านละ   ๖๙๙  บาท


ค่าบริการรวม    

-           รถบริการนำเที่ยวตามรายการ (รถเก๋ง /รถตู้ /รถบัส ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)

-           มัคคุเทศก์มืออาชีพ ประวัติศาสตร์อยุธยาแน่นเปรี๊ยะ

-           ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

-           ค่าประกันอุบัติเหตุ

ค่าบริการไม่รวม

-           อาหารกลางวันและอาหารเย็น(ถ้ามี)

-           ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สิปปะคาเฟ่ต์

-           ค่าทิปมัคคเทศก์ ๓๐๐ บาท /คน

เงื่อนไขในการจอง

-          ชำระเต็มจำนวนในวันจอง

ยกเลิกการเดินทาง

-          ยกเลิกการเดินทางก่อน ๓๐ วัน ทางบริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด

-          ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า ๓๐ วัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

-          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

หมายเหตุ...คณะ V.I.P ใช้รถ Alphard ในการท่องเที่ยว ไม่เกิน 6 ท่าน รับลูกค้าถึงหน้าบ้าน 1 จุด เพียงกรุ๊ปละ 8,888 บาท